Εφαρμογές Οπλισμένης Τοιχοποιίας

Συμβατική Κατασκευή

Εφαρμογή οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel σε κατασκευές με φέροντα οργανισμό από oπλισμένο σκυρόδεμα
1ο & 2o Στάδιο εφαρμογής

1ο Στάδιο εφαρμογής Η τοποθέτηση των 3D Panel_3Δ και 3D Panel_W πραγματοποιείται με την χάραξη της τοιχοποιίας βάσει του αρχιτεκτονικού σχεδίου. Ο σκελετός λόγω της καθετότητας συμβάλλει στην ακρίβεια της χάραξης της οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel. 2ο Στάδιο εφαρμογής Μετά την χάραξη έρχεται η τοποθέτηση των αναμονών από τη μία πλευρά της τοιχοποιίας. Οι μεταλλικές βέργες - βλήτρα [οριζόντιες και κάθετες] Φ 8.0είτε αγκυρώνονται ανά 300mm στο δάπεδο, στους δοκούς και στα υποστηλώματα.  
3ο & 4o Στάδιο εφαρμογής

3ο Στάδιο εφαρμογής

Πραγματοποιείται η τοποθέτηση των 3D Panel_3Δ και 3D Panel_W, τα οποία εφάπτονται στις ήδη τοποθετημένες αναμονές με τις οποίες συνδέονταιστον σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα.

4ο Στάδιο εφαρμογής

Πραγματοποιείται η τοποθέτηση των αναμονών από την άλλη πλευρά της τοιχοποιίας εναλλάξ με αυτές που έχουν ήδη τοποθετηθεί και η επικάλυψη υποστηλωμάτων και δοκών με τη χρήση πάνελ οπλισμένης θερμοπρόσωψης 3D Panel_T.

Η σύνδεση των πάνελ πραγματοποιείται με τη χρήση πιστόλι αέρους - [συρραπτικό μηχάνημα]. Στο εργοστάσιο κατασκευάζονται τα ακόλουθα ειδικά τεμάχια:

PLE [πλέγμα συνέχειας],
PLG [πλέγμα γωνιακό] και
PLP [πλέγμα Π],
Τα ειδικά τεμάχια συρράπτονται στο γαλβανισμένο χαλύβδινο πλέγμα Φ 3.0, 50*50 mm για την ενίσχυση του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας.

Σύμμικτες ή Μεταλλικές Κατασκευές

Εφαρμογή οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel σε σύμμικτες ή μεταλλικές κατασκευές

1ο Στάδιο εφαρμογής

Η τοποθέτηση των 3D Panel_3Δ και 3D Panel_W πραγματοποιείται με την χάραξη της τοιχοποιίας βάσει του αρχιτεκτονικού σχεδίου. Ο σκελετός λόγω της καθετότητας συμβάλλει στην ακρίβεια της χάραξης της οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel.

2ο Στάδιο εφαρμογής

Μετά την χάραξη έρχεται η τοποθέτηση των αναμονών από τη μία πλευρά της τοιχοποιίας. Οι μεταλλικές βέργες – βλήτρα [οριζόντιες και κάθετες] Φ 8.0 αγκυρώνονται ανά 300mm στο δάπεδο, και ηλεκτροσυγκολλούνται στους δοκούς και στα υποστηλώματα

3ο Στάδιο εφαρμογής

Πραγματοποιέιται η τοποθέτηση των 3D Panel_3Δ και 3D Panel_W, τα οποία εφάπτονται στις ήδη τοποθετημένες αναμονές με τις οποίες συνδέονται στον μεταλλικό σκελετό.

4ο Στάδιο εφαρμογής

Το τέταρτο στάδιο της εφαρμογής είναι η επικάλυψη των κολωνών και δοκαριών με τη χρήση 3D Panel_W ή με απλή αυτοσβηνόμενη πολυστερίνη.

Η σύνδεση των πάνελ πραγματοποιείται με τη χρήση πιστόλι αέρους – [συρραπτικό μηχάνημα]. Στο εργοστάσιο κατασκευάζονται τα ακόλουθα ειδικά τεμάχια:

PLE [πλέγμα συνέχειας],
PLG [πλέγμα γωνιακό] και
PLP [πλέγμα Π],
Τα ειδικά τεμάχια συρράπτονται στο γαλβανισμένο χαλύβδινο πλέγμα Φ 3.0, 50*50 mm για την ενίσχυση του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας.

Θερμοπρόσοψη

Εφαρμογή οπλισμένης θερμοπρόσοψης 3D Panel σε επικαλύψεις, μονώσεις υποστηλωμάτων και δοκών, σε κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος και εφαρμογή και ενίσχυση σε υπάρχουσες τοιχοποιίες κατασκευασμένες από παντώς τύπου υλικά.

Επενδύσεις με πέτρα σε οπλισμένη τοιχοποιία 3D Panel

Το σύστημα οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel αποτελείται από βιομηχανικά πάνελ διογκωμένης πολυστερίνης (μονωτικό υλικό) και γαλβανισμένων πλεγμάτων χαλύβδινων συρμάτων (οπλισμός). Τα δομικά αυτά στοιχεία χρησιμοποιούνται ως υλικό πλήρωσης σε κατασκευές με φέροντες οργανισμούς μεταλλικών ή στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος.

Η χρήση πέτρας ως επένδυση τοιχοποιίας σε οπλισμένες τοιχοποιίες 3D Panel γίνεται πριν την εφαρμογή των τελικών επιχρισμάτων και προσφέρει πλήθος πλεονεκτημάτων σε σύγκριση με την συμβατική τοιχοποιία. 

  • Εχει μικρότερο χρόνο κατασκευής σε σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο τρόπο.
  • Ο τρόπος τοποθέτησης της πέτρας η οποία δεν είναι απλά επενδεδυμένη στην τοιχοποιία αλλά ενσωματωμένη στο μίγμα της ισχυράς τσιμεντοκονίας, αποκλείει τις πιθανότητες αποκόλλησης της πέτρας, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά πιθανό με τους υπόλοιπους τρόπους κατασκευής πέτρινης τοιχοποιίας.
  • Χαμηλότερο κόστος κατασκευής σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο κατασκευής
  • Ξεπερνά τα προβλήματα που υπάρχουν σε αντίστοιχες κατασκευαστικές μεθόδους με την σταθεροποίηση της μόνωσης στο εσωτερικό της τοιχοποιίας.
  • Δυνατότητα κατασκευής αψίδων με πολύ εύκολο τρόπο πάνω στον οδηγό που σχηματίζει το 3D Panel.

Ενίσχυση

Οι τοιχοποιίες πλήρωσης συνιστάται να συνεκτιμώνται στην ανάληψη σεισμικών δράσεων. Η συνεκτίμηση των τοιχοποιιών πλήρωσης εν γένει συμβάλλει στην ακριβέστερη προσέγγιση της συμπεριφοράς του δομήματος υπό τις σεισμικές δράσεις ιδίως κατά τη φάση της αποτίμησης. Για αυτό το λόγο συνίσταται η χρήση του 3d-panel 3Δ-ενίσχυσης όπως αυτό περιγράφεται παρακάτω ως στοιχείο τοιχοποιίας πλήρωσης και η χρήση 3d-panel 3Δ-μανδύα στην περίμετρο υποστυλωμάτων και δοκών για την ενίσχυση και ταυτόχρονη τοποθέτηση επιπλέον πρόσθετου οπλισμού στον φέροντα οργανισμό.