Αντίδραση στη φωτιά

Αντίδραση στη φωτιά

Η έκθεση ταξινόμησης καθορίζει την κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά της οπλισμένης τοιχοποιίας με ενσωματωμένη μόνωση «3D PANEL 3Δ», σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται στο πρότυπο EN 13501-1 : 2019

Εργαστηριακή Μονάδα Πυρομηχανικής (ΕΜΠυρ), Ετερογενή Μείγματα & Συστήματα Καύσης (ΕΜΣΚ), Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Εργαστήριο Δοκιμών

Το εργαστήριο ΕΜΣΚ-ΕΜΠυρ έχει διαπιστευθεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ως ικανό, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 : 2017, να εκτελεί δοκιμές αντίδρασης στη φωτιά.

Πίνακες μετρήσεων εργαστηριακής δοκιμής

Παράμετροι εφαρμογής εργαστηριακής δοκιμής

Αποτελέσματα εργαστηριακής δοκιμής

Το προϊόν «3D PANEL 3Δ»:
Ως προς την «αντίδραση στη φωτιά», ταξινομείται στην κατηγορία: A1