Θερμική Διαπερατότητα

Μέτρηση Συντελεστή Θερμικής Διαπερατότητας Δοκιμίου 3D Panel

                      ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ                                 

Περιγραφή Δοκιμίου

Τοιχοποιία 3D Panel από διογκωμένη πολυστερίνη EPS 100, πάχους 25cm, γαλβανισμένα χαλύβδινα πλέγματα, διατομής Ø 3, χαλύβδινες ράβδους και επίχρισμα εκατέρωθεν των πλευρών του

(ονομασία προϊόντος 3D Panel P_W 250).

Συνολικό πάχος δοκιμίου 31 cm.

Στοιχεία πειράματος

Δοκιμή με τη Διάταξη Προστατευμένου Θερμού Κιβωτίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8990 / Hot Box test according ΕLΟΤ ΕΝ ISO 8990

  • Η μέτρηση του Συντελεστή Θερμικής Διαπερατότητας πραγματοποιήθηκε με τη Διάταξη Προστατευμένου Θερμού Κιβωτίου TDW-4240, στην οποία τo δοκίμιo τοποθετείται σε κατακόρυφη θέση και με Ροή Θερμότητας εφαρμοζόμενη στην οριζόντια διεύθυνση.

  • H Διάταξη έχει εσωτερικές διαστάσεις 2.74 m πλάτος x 3.45 m ύψος και η επιφάνεια μετρήσεων 1.7 m πλάτος x 2.4 m ύψος.

  • Η Διάταξη χρησιμοποιεί ένα Διαφορικό Θερμοστοιχείο 44 επαφών για τον έλεγχο της θερμοκρασιακής ισορροπίας μεταξύ του προστατευμένου θερμού τμήματος (guard box) και του τμήματος μετρήσεων (metering box).

  • Οι αισθητήρες θερμοκρασίας είναι θερμοζεύγοι τύπου T των οποίων οι θέσεις φαίνονται στο σχήμα 1. Οι επιφάνειες της περιοχής μετρήσεων έχουν ολικό ημισφαιρικό συντελεστή εκπομπής εp=0.92, εb=0.95.

  • Η διεύθυνση του αέρα στην επιφάνεια μετρήσεων είναι κατακόρυφη από τα άνω προς τα κάτω ενώ στην επιφάνεια της ψυχρής πλευράς είναι κατακόρυφη από κάτω προς τα άνω.

Μετρήσεις - Αποτελέσματα δοκιμής

Υπολογισμός συντελεστή Θερμικής Διαπερατότητας