Δημοσιεύσεις – Μελέτες

Σύμμικτες κατασκευές με 3D Panel (E.M.Π.)
Μηχανικά χαρακτηριστικά τοιχοποιίας 3D Panel (Α.Π.Θ.)
Πρότυπο σύμμεικτου διώροφου κτιρίου με δικέλυφα τοιχώματα (3D Panel)
BEHAVIOUR OF 3D-PANELS FOR STRUCTURAL APPLICATIONS
Αντισεισμική Θωράκιση Κτηρίων με τοιχοποιία 3D Panel
Συγκριτική Μελέτη Μεταλλικού Κτηρίου με και χωρίς τοιχοποιία 3Δ
Διπλωματική - Πρότυπα κτίρια οπλισμένα με τρισδιάστατο δομικό πλέγμα