Πιστοποίηση ISO 45001:2018

Πιστοποίηση ISO 45001:2018

Μια ακόμη μεγάλη επιτυχία της 3D Panel, είναι η Πιστοποίηση που έλαβε κατά το νέο διεθνές πρότυπο ISO 45001:2018  που παρέχει ένα παγκόσμιο πλαίσιο αναφοράς για τους οργανισμούς στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα που επιδιώκουν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους και να ελαχιστοποιήσουν τη διακινδύνευση για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (ΥΑΕ) μέσω της λήψης αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης και προστασίας. Λειτουργώντας με υψηλές προδιαγραφές οργάνωσης και εταιρικής διαχείρισης, με στόχο την καινοτομία, έχουμε ως στρατηγικό στόχο τη διατήρηση της δυναμικής και ηγετικής μας θέσης στην ελληνική αγορά, εμπλουτίζοντας σε μόνιμη βάση το χαρτοφυλάκιο των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, καθώς και τη λειτουργία της εταιρείας με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους εργαζομένους και στους πελάτες.