Πιστοποίηση ISO 14001:2015

Πιστοποίηση ISO 14001:2015

Η 3D Panel, ακολουθώντας μία πορεία βιώσιμης ανάπτυξης, και στοχεύοντας στην ορθολογιστική χρήση των φυσικών πόρων (με απώτερο σκοπό την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιδράσεων στο Περιβάλλον), ανέπτυξε και εφαρμόζει σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2015. H σχετική πιστοποίηση εκδόθηκε από τη εταιρεία T Cert, s.r.o., Η 3D Panel:
  • Εφαρμόζει την Περιβαλλοντική Νομοθεσία και πληροί τους όρους της εκάστοτε έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων της αρμόδιας αρχής.
  • Εφαρμόζει συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού της από ειδικούς εμπειρογνώμονες.
  • Μεριμνά για την Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των προμηθευτών της.
  • Εφαρμόζει το σύστημα Περιβαλλοντικής διαχείρισης σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της.
  • Καταρτίζει και υλοποιεί Περιβαλλοντικούς στόχους δυναμικά εξελισσόμενους.
  • Βελτιώνει συνεχώς την Περιβαλλοντική της συμπεριφορά σε θέματα πρόληψης αλλά και αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών.
  • Προωθεί την ανάπτυξη σχέσεων αμοιβαίας συνεργασίας με τους αρμόδιους κοινωνικούς φορείς και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο, συμβάλλοντας στην λήψη μέτρων για συνεχή βελτίωση της Περιβαλλοντικής προστασίας.
  • Πραγματοποιεί συχνές Περιβαλλοντικές μετρήσεις (κατανάλωσης ενεργειακών και υδάτινων πόρων κ.λ.π).