Βιομηχανικό κτήριο στα Πιτσίδια, Ηρακλείου Κρήτης

Σύμμικτη κατασκευή στην περιοχή Πιτσίδια, στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Βιομηχανικό κτήριο 360τ.μ.  
Σύμμικτη κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές  & οπλισμένη τοιχοποιία 3d Panel.
Χρησιμοποιήθηκε τσιμεντοκονία με υποκατάστατο ασβέστη, ανθεκτικότερο στις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας ώστε να μην προκαλούνται ρηγματώσεις.