Συμβατική κατασκευή  στο Ρέθυμνο της Κρήτης.
Συμβατική κατασκευή από  οπλισμένο σκυρόδεμα & οπλισμένη τοιχοποιία 3d Panel.
Χρησιμοποιήθηκε τσιμεντοκονία με υποκατάστατο ασβέστη, ανθεκτικότερο στις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας ώστε να μην προκαλούνται ρηγματώσεις.