Σύμμικτη κατασκευή προσθήκης ορόφου στην περιοχή Παπάγου, στο Νομό Αττικής.

Σύμμικτη κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές , πλάκες από  οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες EC3 & EC4, ξύλινη στέγη & οπλισμένη τοιχοποιία 3d Panel.

Χρησιμοποιήθηκε τσιμεντοκονία με υποκατάστατο ασβέστη, ανθεκτικότερο στις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας ώστε να μην προκαλούνται ρηγματώσεις.