Σύμμικτη κατασκευή στο Ηράκλειο Κρήτης, έτος κατασκευής 2012.
Σύμμικτη κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές,  ξύλινη στέγη & οπλισμένη τοιχοποιία 3d Panel.
Πραγματοποιήθηκε κατεδάφιση παλαιών στηθαίων & κλιμακοστάσιου, στην συνέχεια τοποθετήθηκαν βλήτρα αγκύρωσης & η οπλισμένη τοιχοποιία 3d Panel.
Χρησιμοποιήθηκε τσιμεντοκονία με υποκατάστατο ασβέστη, ανθεκτικότερο στις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας ώστε να μην προκαλούνται ρηγματώσεις.