Σύμμικτη κατασκευή στην περιοχή Κατσαμπά, στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Προσθήκη ορόφου, κατασκευή έτους 2015.
Σύμμικτη κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές  & οπλισμένη τοιχοποιία 3d Panel.
Χρησιμοποιήθηκε τσιμεντοκονία με υποκατάστατο ασβέστη, ανθεκτικότερο στις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας ώστε να μην προκαλούνται ρηγματώσεις.