Σύμμικτη κατασκευή στην περιοχή του Ατσιπόπουλου, στο Ρέθυμνο της Κρήτης.
Ισόγεια κατοικία 115 τ.μ. κατασκευή έτους 2015.
Σύμμικτη κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές , πλάκες από λαμαρίνα και οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες EC3 & EC4 & οπλισμένη τοιχοποιία 3d Panel.
Χρησιμοποιήθηκε τσιμεντοκονία με υποκατάστατο ασβέστη, ανθεκτικότερο στις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας ώστε να μην προκαλούνται ρηγματώσεις.