Δύο κατοικίες Καμιλάρι, Μοίρες

Δύο κατοικίες Καμιλάρι, Μοίρες


Project Description

Εφαρμογή του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel σε εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις και επικαλύψεις φ’εροντα οργανισμού σε δύο κατοικίες. Σύμμικτες κατασκευές από πρότυπες μεταλλικές διατομές , πλάκες από λαμαρίνα και οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες EC3 & EC4.

Ολοκλήρωση του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel με την εκτόξευση ενισχυμένης τσιμεντοκονίας και τελικού επιχρίσματος.