Σύμμικτη κατασκευή στην λίμνη Πλαστήρα.
Σύμμικτη κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές , πλάκες από  οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες EC3 & EC4, οπλισμένη τοιχοποιία 3d Panel & επένδυση πέτρας.
Χρησιμοποιήθηκε τσιμεντοκονία με υποκατάστατο ασβέστη, ανθεκτικότερο στις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας ώστε να μην προκαλούνται ρηγματώσεις.