Συμβατική κατασκευή ενός ορόφου αλλά και σύμμικτη κατασκευή επιπλέον ορόφου στην περιοχή Τυμπακίου, στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Προσθήκη ορόφου, κατασκευή έτους 2017.
Σύμμικτη κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές , πλάκες από λαμαρίνα και οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες EC3 & EC4 & οπλισμένη τοιχοποιία 3d Panel.
Χρησιμοποιήθηκε τσιμεντοκονία με υποκατάστατο ασβέστη, ανθεκτικότερο στις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας ώστε να μην προκαλούνται ρηγματώσεις.