Σύμμικτη κατασκευή στον Σχοινιά του δήμου Μαραθώνα.

Σύμμικτη κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές , πλάκες από  οπλισμένο σκυρόδεμα, οπλισμένη τοιχοποιία 3d Panel & επένδυση πέτρας.
Χρησιμοποιήθηκε τσιμεντοκονία με υποκατάστατο ασβέστη, ανθεκτικότερο στις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας ώστε να μην προκαλούνται ρηγματώσεις.