Σύμμικτη κατασκευή στην περιοχή Eλιά, στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Ισόγεια κατοικία 100 τ.μ. με υπόγειο 100 τ.μ. κατασκευή έτους 2018.

Το υπόγειο είναι συμβατική κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Η κατοικία είναι σύμμικτη κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές , πλάκες από λαμαρίνα και οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες EC3 & EC4 & οπλισμένη τοιχοποιία 3d Panel.

Χρησιμοποιήθηκε τσιμεντοκονία με υποκατάστατο ασβέστη, ανθεκτικότερο στις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας ώστε να μην προκαλούνται ρηγματώσεις.