Σύμμικτη κατασκευή στην περιοχή Μαργαρίτες, στο Ρέθυμνο της Κρήτης.
Διώροφες κατοικίες  123,48 τ.μ. έκαστη, κατασκευές έτους 2014.

Σύμμικτες κατασκευές από πρότυπες μεταλλικές διατομές , πλάκες από λαμαρίνα και οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες EC3 & EC4 & οπλισμένη τοιχοποιία 3d Panel.

Χρησιμοποιήθηκε τσιμεντοκονία με υποκατάστατο ασβέστη, ανθεκτικότερο στις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας ώστε να μην προκαλούνται ρηγματώσεις.